Category: Ajax

เริ่มกับ Google Map อย่างง่ายด้วยการสร้าง marker

Tweet สมัยนี้การเดินทางหรือข้อมูลบน internet เกี่ยวกับสถานทีหรือแผนการเดินทางส่วนใหญ่แล้วจะใช้โปรแกรมยอดนิยมอย่าง Google Map นั้นเองวันนี้จะมาแสดงตัวอย่างการสร้าง marker บน google map ซึ่งเป็นระดับพื้นฐานที่ไม่ได้มีการใช้ google map api อะไรเลย โดยเราจะดึงค่าพิกัดลัดติจูดกับลองติจูดจาก php โดยผ่าน javascript ในลักษณะการดึงและรับส่งข้อมูลแบบ ajax นั้นเอง โดยตัวอย่างนี้จะประกอบด้วยไฟล์ 2 ไฟล์คือไฟล์ html ที่ภายในประกอบด้วย
Read More

Ajax คืออะไร

Tweet Ajax ย่อมาจาก Asynchronous JavaScript and XML ซึ่ง ajax นั้นจะทำให้ web application มีประสิทธิภาพมากขึ้นเพราะ ajax นั้นจะส่ง request ไปยัง server เพื่อให้ server ตอบกลับข้อมูลที่เราต้องการซึ่งจะทำให้เราแก้ปัญหาการโหลดข้อมูลช้าเพราะ Server Side Script ที่เราต้องการข้อมูลจาก server นั้นจะต้องโหลดใหม่หมดเช่น php
Read More