Tweet หัดเขียน Python การอ้าง index และการ slice ใน element ในการอ้าง index หรือ element ในภาษา python นั้นมีความผิดแตกต่างกับภาษาอื่นมากพอสมควร ใน python ไม่ว่าจะเป็น array , list, tuple ชนิดข้อมูลที่เป็นชุดเรียกต่อกันจะใช้การอ้างอิง index และการตัด Slicing แบบเดียวกันคือใช้